This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Start Statut
Statut PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 27 września 2011 13:28

STATUT Stowarzyszenia o nazwie:
„Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich”

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1


Stowarzyszenie o nazwie ,,Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


§ 2Siedzibą Stowarzyszenia jest  miejscowość Sycyna w Gminie Biała Podlaska. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Podlasia i Lubelszczyzny. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
z poszanowaniem tamtejszego prawa.


§ 3Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.


§ 4Stowarzyszenie może współpracować  z  krajowymi ,zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych
i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.


§ 5


Zasady Organizacji Oddziałów Stowarzyszenia

1.      Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.

2.      Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.

3.      Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Oddziału Stowarzyszenia.

Zasady tworzenia Oddziałów:

Oddział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Zebranie Założycielskie Oddziału i Komisję Rewizyjną Oddziału. Komitet Założycielski Oddziału składa wniosek
o utworzenie Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

Uchwałę o utworzeniu Oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.Struktura organizacyjna:


1.      Władze Oddziału:

a)      Walna Zebranie Członków Oddziału;

b)      Zarząd Oddziału;

c)      Komisja Rewizyjna.

2.      Uchwały wszystkich Władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Zgromadzeni mogą postanowić, że głosowanie jest tajne.

3.      Kadencja wszystkich wybieralnych Władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.

4.      W razie, gdy skład  Władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Walne Zebranie Członków Oddziału:


1.      Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału.

Walne Zebranie Członków Oddziału może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2.      Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków
o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum Zebranie zwołuje się w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

a)      z własnej inicjatywy;

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału;

c)      na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszania.

4.      Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziału to:

a)      uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału;

b)      wybieranie delegatów Oddziału na Walnego Zebrania Stowarzyszania;

c)      wybieranie i odwoływanie władz Oddziału;

d)     udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;

e)      zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszania;

f)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału;

g)      podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.Zarząd Oddziału Stowarzyszenia:


1.      Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i skarbnika.

2.      Posiedzenie Zarządu Oddziału odbywa się w miarą potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

3.      Kompetencje Zarządu Oddziału to:

a)      kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia;

b)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia;

c)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia;

d)     zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału;

e)      przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia;

f)       reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

g)      zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna Oddziału:


1.      Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.      Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3.      Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:

a)      kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia;

b)      ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;

c)      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z ocenią działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału;

d)     wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielenie absolutorium Zarządowi;

e)      wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w razie jego bezczynności;

f)       wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału;

g)      wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.Postanowienia końcowe:


1.      Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

2.      Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3.      Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.


§ 6Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się własnym logo oraz używać pieczęci. Wzór logo
i pieczęci zatwierdza Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji


§ 7Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój regionu.

2.      Aktywizowanie społeczności lokalnych i popieranie inicjatyw  w zakresie gospodarki, kultury, sportu i aktywności społecznej.

3.      Rozwój świadomości obywatelskiej i umacnianie społeczeństwa demokratycznego.

4.      Aktywizacja ludności na obszarach wiejskich i małych miast.

5.      Wspieranie organizacji działających na terenie wsi i małych miast na rzecz ich mieszkańców.

6.      Promocja i animowanie działań partnerskich na zasadzie współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy) i uczestnictwo w nich.

7.      Nawiązywanie partnerstwa  i współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

8.      Edukacja człowieka  w różnych formach również przedszkolnych i szkolnych ,w różnym wieku .

9.      Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom.

10.  Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej i obywatelskiej.

11.  Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych oraz rozwoju
i poprawy jakości rynku pracy.

12.  Promocja, upowszechnianie i podnoszenie jakości kształcenia.

13.  Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego.

14.  Promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej.

15.  Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji we wszelkich dziedzinach , inicjatywy na rzecz tolerancji i równości płci.

16.  Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych.

17.  Podejmowanie debaty publicznej w sprawach społecznych , edukacyjnych, zdrowotnych
i gospodarczych.

18.  Uczestnictwo w tworzeniu i wsparcie instytucji sektora ekonomii społecznej.

19.  Aktywizacja kobiet  działających na rzecz rozwoju lokalnego.

20.  Angażowanie zwłaszcza młodzieży i kobiet w działalność na rzecz  społeczności lokalnych.

21.  Promocja wśród społeczeństwa zdrowego żywienia i wskazywanie potencjalnych zagrożeń składników  żywności i leków.

22.  Wsparcie i pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zabiegów medycznych w tym szczepień.

23.  Podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska.

§ 8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.        Współpracę z organizacjami społecznymi, samorządowymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi działającymi bezpośrednio lub pośrednio na rzecz środowisk lokalnych lub posiadającymi cele działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

2.        Działalność edukacyjną, a w szczególności:

a.       organizowanie , szkoleń, wykładów i prelekcji,

b.      organizowanie konferencji, seminariów i narad,

c.       staże i wymianę doświadczeń.

3.        Publikacje mediach w tym elektronicznych.

4.        Gromadzenie i dystrybucję informacji.

5.        Działalność wydawniczą.  

6.        Współpracę i partnerstwa z osobami i organizacjami zajmującymi się problematyką Polski jako członka Unii Europejskiej i zachodzącymi w związku z  tym zmianami.

7.        Organizację lub wspieranie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i gospodarczych.

8.        Upowszechnianie, promocja i wymiana informacji o inicjatywach związanych
z aktywizacją ludności na gruncie społecznym i obywatelskim.

9.      Pozyskiwanie funduszy ze źródeł krajowych i zagranicznych na cele statutowe

10.    Prowadzenie  promocji zdrowia wśród społeczeństwa

11.    Podejmowanie działań aktywizujących różne grupy społeczne w tym dzieci, młodzież oraz kobiety szczególnie z terenów wsi i małych miasteczek.

12.    Prowadzenie kampanii informacyjnych.

13.    Tworzenie lub współtworzenie placówek oświatowych w tym przedszkoli i szkół.

14.    Utworzenie strony internetowej w celu realizacji działań statutowych.

15.    Inicjowanie i  organizowanie akcji charytatywnych i prac wolontariatu w związku
z celami statutowymi.

16.    Tworzenie i wspieranie działania centrów i klubów  integracji społecznej.

17.    Tworzenie i wspieranie działania spółdzielni w tym socjalnych.

18.    Organizowanie poradnictwa i wsparcia prawnego osobom poszkodowanym w związku
z zabiegami medycznymi i szczepieniami.


§ 9Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych stowarzyszenia.


§ 10Stowarzyszenie celem realizacji swoich celów statutowych może powoływać lub współtworzyć inne organizacje przewidziane w granicach prawa.

§ 11Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki


§ 121. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- członków zwyczajnych,
- członków wspierających,
- członków honorowych.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia


§ 131. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złożył deklarację członkowską
i przedstawi opinie (rekomendacje) od dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów na najbliższym posiedzeniu Zarządu odbywającym się co najmniej raz na kwartał.


3. Założyciele Stowarzyszenia nabywają status członka zwyczajnego z chwilą rejestracji Stowarzyszenia.


§ 141. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia
w szczególności:
a) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
b) może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
c) może korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,
d) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest:

a) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c) brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
d) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
e) regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość ustala Zarząd Stowarzyszenia,
f) brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.


§ 151. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, które zadeklaruje pomoc stowarzyszeniu i zostanie przyjęta przez zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały zarządu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.


§ 161. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.


§ 171.      Prawa i obowiązki Członków wspierających:

a)      Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

b)      Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

c)      Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych
w podpisanej deklaracji.

d)     Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

2.      Prawa i obowiązki Członków honorowych:

a)      Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

b)      Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

c)      Członek honorowy jest zwolniony z opłacania  składek członkowskich.

d)     Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania statutu dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.


§ 18


Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez skreślenie z listy członków dokonane przez Zarząd Stowarzyszenia. Skreślenie to może nastąpić w wyniku:


1. Złożenia pisemnej rezygnacji członka na ręce Zarządu.

2. Wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały z powodu:

a.       prowadzenia działalności rażąco sprzecznej ze statutem a także uchwałami Stowarzyszenia,

b.       popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

c.        nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia
z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,

d.       nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych Walnych Zgromadzeniach,

e.       nieusprawiedliwionego odmawiania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

f.       utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

g.      innej przyczyny przedstawionej przez Zarząd. W tym przypadku o wykluczeniu Zarząd może zdecydować większością 2/3 głosów.

3. Śmierci członka.
4. Utraty osobowości prawnej członka wspierającego.


§ 19Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w § 18 pkt. 2 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.


§ 20


Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty podjęcia tej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


§ 21


Utrata członkostwa nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań majątkowych członka wobec Stowarzyszenia ani jego roszczeń do Stowarzyszenia.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 22


Władzami Stowarzyszenia są:


1. Walne Zebranie Członków


2. Zarząd


3. Komisja Rewizyjna


§ 23


1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. W przypadku nieobecności zgłoszonego kandydata potrzebna jest jego pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji skład tych władz może być uzupełniony w drodze kooptacji ,której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
3.  Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Zgromadzeni mogą postanowić, że głosowanie jest tajne.


§ 24


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:


a.       z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b.      z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 25


1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku.

2. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia.


3. W przypadku nieobecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie posiedzenia, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia pod warunkiem, że w pisemnych zawiadomieniach o Walnym Zebraniu Członków możliwość taka będzie przewidziana i podany zostanie termin kolejnego posiedzenia.


§ 26


1.      Jedynym organem uprawnionym do zwołania Walnego Zebrania jest Zarząd.  Zarząd może zwoływać Walne Zebranie na podstawie:

a)      uchwały Zarządu,

b)      uchwały Komisji Rewizyjnej,

c)      pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

2.      Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia stosownej uchwały.

3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.


§ 27


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)      uchwalanie statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

b)      uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie a bez względu na ilość członków bezwzględną ilością głosów obecnych członków w drugim terminie.

c)      uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia,

d)     podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków,

e)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
z działalności Stowarzyszenia,

f)       wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

g)      udzielanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

h)      uchwalanie wysokości składek członkowskich,

i)        nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,

j)        podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

k)      rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

l)        rozpatrywanie ewentualnych skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.


§ 28


1. Zarząd składa się z 4 Członków: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem Członków.


3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
§ 29


Do zakresu działania Zarządu należy:

a)      realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

b)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c)      kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

d)     zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

e)      ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,

f)       określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

g)      uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

h)      podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia nowych członków i utraty członkostwa,

i)        podejmowanie uchwał w sprawie powoływania lub współtworzenia przez Stowarzyszenie innych organizacji przewidzianych w granicach prawa,

j)        wnioskowanie o nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,

k)      podejmowanie wszelkich innych czynności nie zastrzeżonych na podstawie niniejszego statutu do kompetencji Walnego Zebrania Członków.


§ 30


1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa i odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
3. Posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu, w przypadku jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Wiceprezes. W przypadku nie wskazania przez Prezesa, posiedzeniu przewodniczy wybrany większością głosów członek Zarządu.

4. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność Prezesa lub dwóch Członków Zarządu.


§ 31


1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli w Stowarzyszeniu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie na pierwszym posiedzeniu. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego
i sekretarza.
3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić funkcji w innych władzach i organizacjach Stowarzyszenia.
4. Posiedzenie komisji powołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz w roku

§ 32


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej,

b)      przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie w sprawie absolutorium dla Zarządu,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia


§ 33


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne prawa majątkowe.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:


a)      składek członkowskich,

b)      dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

c)      dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,

d)     dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,

e)      dochodów z majątku Stowarzyszenia,

f)       ofiarności publicznej.


§ 34

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. Zbycie lub obciążenie nieruchomości będącej w posiadaniu Stowarzyszenia wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie.


§ 35


1.  Dla reprezentacji oraz ważności oświadczeń dotyczących spraw majątkowych Stowarzyszenia i udzielania wszelkich pełnomocnictw wymagane są łącznie dwa podpisy członków Zarządu działających łącznie obowiązkowo Prezesa i  Wiceprezesa.
2.  Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.  
3. Pod sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia podpisują się wszyscy członkowie Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36


Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 37


Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 38


W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. z późniejszymi zmianami.

Poprawiony: czwartek, 29 września 2011 08:33
 
Copyright © 2019 glipstowarzyszenie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes created by Lonex.

Pratnerzy

Portale wpierające niepełnosprawnych

1.http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672519

Portal poświęcony ekonomi społecznej.

2. http://ozrss.pl

Portal wspierający działania spółdzielni socjalnych.

3. Agencja Promocji i Rozwoju Regionu Zamieszkaj u Nas

pomysł na rozwój regionu

4.FUNDACJA POMOCY BARKA

http://www.barka.org.pl

http://barka.org.pl/category/dzialania-i-projekty/spoldzielnie-socjalne

5. aktywnirodzice.org.pl
Portal poświęcony rodzinom dzieci niepełnosprawnych szukającym pomocy, dla własnych pociech.

6. 25.listopada 2010 r  Szkola Podstawowa nr.6
Dzięki współpracy i wsparciu Grupy Lokalnych Inicjatyw Podlaskich, Szkoły Podstawowej oraz Hufca ZHP w Białej Podlaskiej powstała drużyna zuchów - Krasnoludki.

7. 15 kwiecień 2011 ODR Grabanów
Spotkanie informacyjne dotyczące nasion i uprawy GMO

8. 16 stycznia aula  AWF Biała Podlaska
Dzięki stowarzyszeniu Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich i sponsorom odbyło się spotkanie z Karolem Okrasą